WEB master
Ochrana osobních údajů (GDPR)
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpřístupňuje MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uchování osobních údajů. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.
1. Správce osobních údajů:
název: MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
sídlo: Křižíkova 157/6, 417 01 Dubí
email: reditel@msdubanek.cz
datová schránka: dbnkq26
tel: 725515942
IČ: 72743042

2. Kontakty na pověřence:

Mgr. Radek Kindl
adresa: Lesní 52, 41725 Košťany
e-mail: kindl@mesto-dubi.cz

3. Účely zpracování
MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje dětí a jejich zákonných zástupců zejména pro účely:
1) Přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, přerušení, nebo zastavení správního řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
2) rozhodnutí ve správním řízení – povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka, rozhodnutí o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání
3) povinné dokumentace školy (školní matrika, evidence docházky, dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence úrazů žáků, hodnocení dětí),
4) podkladů k vyúčtování (jízdného a vstupného dětí, přihlášky do soutěží, kroužků, projektová dokumentace),
5) zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, prohlášení o bezinfekčnosti),
6) udělení souhlasu zákonnými zástupci (k účasti na školní akci nebo výletu, ke zveřejnění jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., k pořizování fotografií z akcí nebo výletů),
7) podání žádosti zákonnými zástupci (k uvolnění z předškolního vzdělávání, k úpravě vzdělávání ze zdravotních důvodů), omluvné listy
8) zajištění školního stravování (evidence strávníků),
9) plnění výchovně vzdělávacích záměrů (organizace a potřeby výuky)
10) prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace dětských prací, fotogalerie školy, kronika, propagační materiály školy).
11) evidence úrazů

4. Zákonnost zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány pro uvedené účely na základě těchto důvodů:
1) plnění právních povinností, které se na příspěvkovou organizaci vztahují, ? plnění smlouvy,
2) udělení souhlasu subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
3) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje zákonných zástupců),
4) oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém, biometrické údaje),
5) ochrana životně důležitých zájmů.

4.1. Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí
V rámci akcí (např. koncert, soutěž, výstava apod.), pořádaných příspěvkovou organizací, mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE však nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty (např. zákonnými zástupci apod.).

5. Kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem, nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.

6. Doba uložení
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

7. Informace o právech subjektu údajů
Subjekt údajů má právo:
1) na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
2) na opravu svých osobních údajů (čl. 16 GDPR)
3) na výmaz (čl. 17 GDPR)
4) na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) ? na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
5) vznést námitku (čl. 21 GDPR)
6) podat stížnost (čl. 77 GDPR)
7) na odvolání souhlasu (čl. 7 GDPR)
8) nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Žádost k uplatnění práv subjektu údajů může být doručena osobně či písemně na adresu správce osobních údajů nebo elektronicky (kontakty viz výše).

8. Automatizované rozhodování
Správce osobních údajů uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.
Nařízení je ke stažení na adrese:
ht
tp://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Sídlo:Křižíkova 157/6, 41701 Dubí, IČ:72743042